Bakgrunn for nedleggelse av forsvarets leir på Kjeller

Stortinget gjorde i november 2016 vedtak om at Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned. Regjeringen anbefaler en gradvis frigjøring av arealet og en avvikling av Kjeller innen utgangen av 2023. Som planmyndighet skal Lillestrøm kommune ta stilling til fremtidig arealbruk på Kjeller, som ny bydel i Lillestrøm.

Det er politisk besluttet at det skal utarbeides en kommunedelplan (KDP) for området. En kommunedelplan er et overordnet plandokument som gjelder for et større geografisk område og som legger føringer for videre detaljplanlegging og arealbruk.  Utrednings- og planarbeidet er langsiktig og vil gå over flere år. 

Riksantikvaren har varslet oppstart av en fredningsprosess for deler av området.
Disse prosessene påvirker hverandre og skal mest mulig samkjøres.

Miljøkartlegging på Kjeller flyplass

Forsvarsbygg har siden 2017 arbeidet med å kartlegge miljøet på flyplassområdet. Det skjer ved hjelp av historiske forurensningsdata, miljøtekniske undersøkelser, kartlegging av natur- og biomangfold, samt kartlegging av eksplosiver i forbindelse med bombingene av flyplassen under 2. verdenskrig.
Til nå er 629 dekar av eiendommens totale areal på 1100 dekar kartlagt gjennom ulike undersøkelser, hvor tilstanden dokumenteres i en rekke rapporter:

Rapporter

Det er laget to fagrapporter på oppdrag fra kommunen. Dette er viktige grunnlag for videre arbeid med området fremover.

1. Mål for den videre plan- og designprosessen:

  1. Region by: Lillestrøm by skal være sentrum på Romerike. Byen er en viktig motor i utviklingen av Lillestrøm kommune, men også av regionen som en helhet. Kjeller vil være en ny, viktig bydel i Lillestrøm.
  2. Nullvekstmålet: All vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
  3. Kvalitet: Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv region by, der Kjeller bydel skal fremstå som et forbilde innen klimavennlig og bærekraftig byutvikling.

2. Det bør etableres en variasjon av boligtypologier innen kvartaler eller nabolag over hele området, fordi dette sikrer varierte befolkningsgrupper og gir sosial bærekraft. Høyder bør ligge i området 3 – 8 etasjer, noe lavere og høyere enkelte steder. Ved å kombinere høyere bebyggelse med lavere bygningstypologier, vil skalaen bli mer menneskelig og det kan etableres gode offentlige rom. Bygninger og de offentlige rommene må tilpasses i skala, høyde og tetthet slik at omgivelsene og de offentlige rommene blir gode å oppholde seg i. Restarealer bør unngås. Det bør stilles strenge krav til estetikk og klimavennlig byggeri, med et stort innslag av tre og fornybare energikilder. For at området skal være attraktivt for nye innbyggere må det sikres tilstrekkelige og gode private og felles uteoppholdsarealer.

3. Det må settes av tilstrekkelig areal til kommunal og sosial infrastruktur i et forhold som samsvarer med ambisjon for boligtall. Kommunen bør vurdere om det finnes kommunale behov som ikke dekkes i Lillestrøm by i dag, som kan dekkes på Kjeller. Før planprogram til offentlig ettersyn/arkitektkonkurranse utarbeider kommuneadministrasjonen en utredning av behov for kommunal og sosial infrastruktur basert på føringer fra foreliggende sak. Kommuneadministrasjonens forslag til kommunal og sosial infrastruktur vil da komme til politisk behandling gjennom behandling av planprogram.

4. Minst 30 % av arealene på Kjeller bør avsettes til grønne formål. Det etableres en blågrønn ring, som kan bidra i overvannshåndtering, og skape et attraktivt turveinett rundt Lillestrøm by. Grønnstrukturen må inneholde nok områder tilrettelagt for barns lek, nok balløkker og aktivitetsområder. Grønnstrukturen bør ha varierte områdetyper, fra naturområder, til parker og idrettsområder. Det anbefales også å ivareta gjennomgående grønne forbindelser mellom Lillestrøm, over Kjeller og nord for rv. 22. Måsan har en spesiell verdi, og skal bevares.

5. Kommunedelplanen må legge til rette for å videreutvikle Kjeller som område for verdensledende forskningsmiljøer med areal for nye etableringer og kunnskapsbedrifter. Kunnskapsnæringen bør lokaliseres mest mulig konsentrert. Det bør etableres et lokalsenter sentralt i byutviklingsområdet, med lokalsenterfunksjoner, handel og service for et lokalt marked, ikke i konkurranse med regionbyens tilbud. ABC-prinsippene for lokalisering tilsier at arbeidsintensive arbeidsplasser bør lokaliseres nærmest mulig kollektivknutepunkter, i hovedsak bør slike bedrifter derfor etableres nærmere Lillestrøm stasjon. Bedrifter som etablerer seg på Kjeller må utformes og passe inn i en bystruktur. Næring på Kjeller bør etableres langs Rv 22, og kunne fungere som en skjerm mot byutviklingsområdene i sør. Kjeller er et område som vil bygges ut over lang tid. Det kan være fremtidsrettet å sette av en viss andel areal til «uforutsette» formål.

6. Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser:

  • Hvilke bidrag et luftfartøyvernsenter kan ha til byutviklingen
  • Hvilke volumer med næring og bolig som kan kombineres med tilstrekkelig areal til luftfartøyvernsenter og tilstrekkelig areal flystripe for veteranfly,
  • Økonomien knyttet til etablering og drift av luftfartøyvernsenter, herunder blant annet muligheter for statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale.

7. Lillestrøm kommune ser positivt på Riksantikvarens pågående prosess knyttet til mulig fredning av deler av området, og understreker viktigheten av at området bevares gjennom aktiv bruk. Omfanget av fredning og hvordan mulighetene knyttet til en fredning kan realiseres avklares i den videre prosess.

8. Mobilitet på Kjeller bør basere seg på nullvekstmålet, og trafikksystemet må utformes ut fra prinsipper som sikrer lav bilandel. Utviklingen på Kjeller bør basere seg på eksisterende veinett, utvidet med kollektivfelt og flere kryss på rv. 22 og den nordlige del av Storgata. Det etableres ikke nye kjøreveier for privatbil mellom Kjeller og Volla. Det 7 etableres gode gjennomgående gang- og sykkelforbindelser. Virkemidler fra tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre Romerike benyttes for å redusere trafikkbelastningen på rv. 22 gjennom Kjeller. Det bør arbeides for forlengelse av baneløsning til Kjeller på sikt.

9. Det legges opp til en bred medvirkningsprosess for å involvere alle interesser og interessenter i utviklingen av Kjeller flyplassområde for å ivareta demokratiske prinsipper med hensyn til åpenhet, innsyn og involvering.

Om arealet på Kjeller

Utrednings- og planarbeidet vil omfatte et samlet areal på minst 1100 dekar på Kjeller.  Området ligger mellom Riksvei 22, Fetveien, fra Åråsen i øst (kryss Alexander Kiellands gate/Fetveien) til Nitelva i vest. I sør grenser området mot offentlig bebyggelse og næringsbebyggelse i Vestbygata/Sophie Radichs vei. Det vil være aktuelt å inkludere omkringliggende arealer i planarbeidet.

Omriss Kjeller flystripe
Sommerlig flybilde over Kjeller
Kjeller flyplass

Om planarbeidet og fremdrift

Utrednings- og planarbeidet ledes av kommunen og er prosjektorganisert med en prosjektleder, en prosjekteier og en styringsgruppe. For ny KDP, som er en overordnet plan, må det først utarbeides et planprogram. Utarbeidelse av et planprogram består av flere deloppgaver og kan beskrives som å være «en plan for planen». Etter at kommunestyret har fastsatt planprogram utarbeides forslag til KDP med konsekvensutredning (KU). Også denne arbeidsfasen består av flere deloppgaver. Den siste fasen består i å utarbeide endelig KDP basert på siste politiske vedtak.

Det er tidligere bestemt at det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse eller et parallelloppdrag før endelig KDP vedtas.

2018 kan beskrives som en første fase i prosjektet. Det har i perioden blitt utarbeidet en konseptutredning, som viser ulike alternativer for hvordan Kjeller kan fungere som en del av en større struktur, både lokalt og regionalt.

Det er også utarbeidet en mulighetsstudie for etableringe av et mulig Luftfartøyvernsenter med flyvende veteranfly på Kjeller.

Tidlig på høsten 2020 vedtok kommunestyret i Lillestrøm en rekke punkter for utviklingen av Kjeller. Deriblant etterspør kommunestyret mer kunnskap om konsekvensene for samfunnssikkerhet, folkehelse og samfunnsøkonomi ved en kombinasjon av byutvikling, luftfartøyvernsenter og flyvirksomhet.

Basert på siste kommunale vedtak i kommunestyret 09.09.2020 er det besluttet å koble på en innledende analyse før den formelle prosessen med planprogram settes i gang. Denne innledende analysen skal bestå av et plan- og analysearbeid som undersøker mulighetene og konsekvensene av å kombinere byutvikling med luftfartøyvernsenter og fly i luften. Resultatet fra dette arbeidet vil bli lagt frem for politisk behandling før arbeidet med planprogrammet startes.

Forslag til høringsuttalelse. Melding om justert omfang i fredningssaken for kjeller flyplass

Status:
Ferdig
Start:
15.01.2020

Ny sak

Status:
Underveis
Start:
November 2021
Slutt:
Desember 2021